top of page

HMS på byggeplassen


Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er viktige faktorer i alle bransjer, men spesielt i byggebransjen, hvor det ofte utføres jobber med farlige materialer, farlige maskiner eller i høyder hvor det kan være fare for fall. I Norge har HMS blitt en stadig viktigere prioritet for byggebransjen de siste årene.

Hvorfor er HMS så viktig i byggebransjen? Byggebransjen har alltid vært kjent for å være en av de farligste bransjene når det gjelder arbeidsulykker og skader på arbeidere. De vanligste ulykkene i byggebransjen inkluderer fall fra høyder, kollisjoner med kjøretøy og maskiner, kutt og stikk fra verktøy, og ulykker med tunge eller bevegelige gjenstander.

Dere kan lese «Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2022» av Arbeidstilsynet her: https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/1715bdd4ec5943358b024e206969a5d4/kompass-rapport-01-2022-ulykker-bygg-og-anlegg

Disse ulykkene kan føre til alvorlige skader og i verste fall dødsfall. Noe vi dessverre ser alt for mange tilfeller av.

Derfor er det svært viktig å sørge for at HMS er en prioritet og at alle bidrar for å gjøre byggeplassen tryggest mulig og minske sannsynligheten for skader og ulykker.

Det er byggherre og prosjektledelsen som må sørge for at dette blir tilfellet.

Hva gjøres for å forbedre HMS i byggebransjen? Det er mange tiltak som er tatt i bruk for å forbedre HMS i byggebransjen i Norge. En av de viktigste tiltakene er å gi arbeidere opplæring i HMS, øke bevisstheten om viktigheten av HMS på arbeidsplassen og god informasjonsflyt ut til de utførende med oppdatert og tidsriktig informasjon. En annen viktig faktor for å forbedre HMS i byggebransjen er å sørge for at alle arbeidere har tilgang til riktig utstyr og verneutstyr. Dette inkluderer personlig verneutstyr som benyttes daglig, som vernesko, hjelm og vernebriller til mer spesifikt verneutstyr som fallsikring, vibrasjonshansker etc. Det er også viktig å sørge for at prosjektet planlegges og gjennomføres på en sikker måte. Dette gjøres blant annet ved å gjennomføre risikoanalyser (ROS) og sørge for at arbeidsområdet er ryddig og organisert. På denne måten vil man redusere risikoen for ulykker og skader på arbeidsplassen.


Konklusjon og tiltak I Norge er byggebransjen en av de mest ulykkesutsatte bransjene, og det er viktig å fortsette å jobbe for å redusere antall skader og ulykker på arbeidsplassen. Bedriftene må prioritere HMS og implementere tiltak for å minske risikoen for skader, ulykker og dødsfall.

Bedriftene må også sørge for god kommunikasjon og samarbeid mellom utførende og ledelse for å identifisere og løse HMS-problemer på en rask og effektiv måte. Ved å ta disse tiltakene kan bedriftene bidra til å skape en tryggere og mer helsevennlig arbeidsplass, og redusere antall skader og ulykker.


Opplæring og bevissthet: Gi arbeidere opplæring og øke bevisstheten rundt HMS på arbeidsplassen.


Riktig utstyr og verneutstyr: Sørge for at arbeiderne har tilgang til riktig utstyr og verneutstyr, for eksempel vernesko, hjelmer, vernebriller, fallsikring etc. Og at alle er kjent med hvor de finner dette.


Planlegging og organisering: Planlegge og gjennomføre byggeprosjekter på en sikker måte ved å gjennomføre risikoanalyser og sørge for at arbeidsområdet er ryddig og organisert.


Regelmessig inspeksjon og vedlikehold: Utføre regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og arbeidsområdet for å redusere risikoen for ulykker og skader.


Samarbeid og kommunikasjon: Oppmuntre til samarbeid og kommunikasjon mellom arbeidere og ledelse for å identifisere og løse HMS-problemer på en god og effektiv måte.


God informasjonsflyt: Vi ser ofte tilfeller hvor viktig informasjon ikke kommer ut til de utførende. Det anbefales å bruke moderne verktøy for å tilgjengeliggjøre informasjonen til alle som jobber på prosjektet. Her er det også viktig at prosjektleder og HMS-ansvarlige tar ansvar for å passe på at informasjonen blir tilgjengelig, er oppdatert og forstått av de utførende.Digitaliser informasjonsflyten


En fellesnevner for de fleste prosjekter er dårlig kommunikasjon fra ledelse og ned til de utførende ute på byggeprosjektet.

På de fleste små og mellomstore prosjekter ender de utførende selv opp som ansvarlige for å finne kritisk HMS-informasjon og gjøre seg kjent med denne. Ofte er det ingen oppfølging fra ledelsen for å kontrollere at dette faktisk blir gjort, eller at riktig (og oppdatert) informasjon er tilgjengelig.

Dette er en svært dårlig kombo som resulterer i at det meste av informasjon ikke kommer ut til sluttbrukeren som har størst behov for denne informasjonen. Ved å ta en kontroll av HMS-tavlene ute på prosjektene vil de [absolutt] fleste finne utdatert eller manglende informasjon.


Av egen erfaring fra vår tid innen prosjektledelse, har vi sett at mye av dette skyldes overarbeidete prosjektledere og at tiden ikke strekker til for å holde informasjonen ute på prosjektene oppdatert og riktig. Utdaterte og tungvindte arbeidsmåter, verktøy og rutiner hjelper heller ikke.


Vi anbefaler derfor å bruke mer moderne verktøy som Digitale HMS-Tavler slik at prosjektledelsen enklere og mer effektivt kan oppdatere informasjonen som er tilgjengelig på byggeprosjektene, samt sette krav for hvilken informasjon som skal gjennomgås av de utførende ved ankomst.


Les mer om Digitale HMS-Tavler her: https://www.certior.no/digital-hms-tavle

Eller ring +47 21 51 92 92


Relevante lenker:

Finn flere gode veiledere for god HMS hos i verktøykassen til SFS BA: https://sfsba.no/verktoykasse-kategori/veiledere/

Les mer om krav til HMS for Bygge- og anleggsbransjen fra Arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/hms-i-bygg-og-anlegg/

157 visninger

Comments


bottom of page