top of page

HMS krav på byggeplass: Lovgivning og beste praksis for entreprenører

Oppdatert: 14. apr. 2023

HMS (helse, miljø og sikkerhet) på byggeplasser er et kritisk område som prosjektledere og HMS-ansvarlige må navigere for å sikre trygge og effektive arbeidsmiljøer. Dette blogginnlegget vil gi deg en oversikt over krav, lover og regler knyttet til HMS på bygge- og anleggsplasser, samt hvordan entreprenører kan etterleve disse kravene og oppnå god HMS i sine prosjekter.
HMS-krav og lovgivning for byggeplasser

Norge har en rekke lover og forskrifter som regulerer HMS på bygge- og anleggsplasser. Noen av de mest relevante lovene og forskriftene inkluderer:


1. Arbeidsmiljøloven

Denne loven legger grunnlaget for et sikkert og sunt arbeidsmiljø og omfatter alle arbeidstakere i Norge. Den dekker blant annet krav til arbeidstidsordninger, opplæring og vern mot diskriminering.


2. Byggherreforskriften

Forskriften setter krav til byggherren for å sikre at alle involverte i et bygge- eller anleggsprosjekt følger HMS-reglene. Byggherren skal blant annet utpeke en koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-koordinator) og sørge for at det utarbeides en skriftlig SHA-plan.


3. Forskrift om utførelse av arbeid

Denne forskriften dekker en rekke krav til arbeidsmiljøet, inkludert sikkerhetsrutiner, opplæring og bruk av personlig verneutstyr (PVU). Forskriften krever også at arbeidsgiveren gjennomfører risikovurderinger og iverksetter nødvendige tiltak for å redusere risikoen.


4. Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

Denne forskriften krever at alle som utfører arbeid på en bygge- eller anleggsplass skal ha et gyldig HMS-kort. Kortet skal inneholde informasjon om arbeidstakerens navn, bilde, fødselsdato, arbeidsgiver og ID-nummer. HMS-kortet skal være synlig til enhver tid og bidrar til å sikre at alle som arbeider på bygge- og anleggsplasser er lovlig ansatt og har nødvendig opplæring og kvalifikasjoner.


5. Forskrift om innleie fra bemanningsforetak

Denne forskriften regulerer innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak og stiller krav til både bemanningsforetaket og innleiebedriften for å sikre at innleide arbeidstakere har samme rettigheter og beskyttelse som direkte ansatte arbeidstakere. Forskriften omfatter blant annet krav om likebehandling når det gjelder lønn og arbeidsvilkår, samt krav om informasjon og samarbeid mellom innleiebedrift og bemanningsforetak i forbindelse med HMS-arbeidet.


Det er viktig å merke seg endringene fra 1. april 2023 angående innleid arbeidskraft. Under er et lite utdrag om dette og link til Arbeidstilsynet sin hjelpe-artikkel:

"1. april 2023 ble reglene for å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak strammet inn. Innleie fra bemanningsforetak er kun lovlig dersom vilkårene er oppfylt. Det er forbudt å leie inn arbeidstakere til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold."Beste praksis for entreprenører

For å oppfylle kravene og oppnå god HMS på bygge- og anleggsplasser, bør entreprenører:

  1. Utarbeide og implementere en HMS-plan: En plan som beskriver hvordan HMS skal håndteres på prosjektet, inkludert ansvarsfordeling og kommunikasjon.

  2. Gjennomføre risikovurderinger: Identifisere potensielle farer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

  3. Sørge for opplæring og informasjon: Opplære arbeidstakere om sikkerhetsrutiner, bruk av PVU og nødprosedyrer.

  4. Overvåke og evaluere HMS-arbeidet: Gjennomføre regelmessige inspeksjoner og evalueringer for å sikre at HMS-planen fungerer som den skal og forbedre den der det er nødvendig.Hvordan Digitale HMS-Tavler kan hjelpe

Digitale HMS-Tavler er et kraftig verktøy som kan hjelpe entreprenører med å oppnå god HMS på bygge- og anleggsplasser. De digitale tavlene gir flere fordeler som:


1. Oversiktlige mannskapslister knyttet til HMS-kort

De Digitale HMS-Tavlene leveres med integrert byggekortleser slik at de utførende enkelt kan skanne HMS-kortet sitt ved innlogging. Data for inn- og utlogging vil være tilgjengelig for prosjektleder.


2. Sentralisert og oppdatert informasjon

Digitale HMS-Tavler gir en enkel og oversiktlig måte å presentere og oppdatere all relevant HMS-informasjon, som f.eks. risikovurderinger, prosedyrer, tegninger og instruksjoner. I tillegg til muligheten til å publisere meldinger for å gi konkrete beskjeder for valgte datoer.


3. Økt kommunikasjon og samarbeid

Den digitale plattformen gjør det enkelt for prosjektledere og HMS-ansvarlige å dele viktig informasjon med alle involverte, og sørger for at alle er informert og samarbeider om å skape et trygt arbeidsmiljø. Dette ved at de med tilgang til administrasjonssiden enkelt kan velge hvilke dokumenter som skal leses eller signeres ved innregistrering.


4. Flerspråklig informasjon for bedre forståelse

Det er gode muligheter for å enkelt knytte sammen oversatte dokumenter for å sikre at arbeidstakere med ulike språkbakgrunner kan forstå og etterleve HMS-kravene. Dette fører til bedre kommunikasjon, sikkerhet og samarbeid på tvers av ulike nasjonaliteter og kulturer i bygge- og anleggsbransjen.


5. Bedre overholdelse av regelverk

Digitale HMS-Tavler hjelper entreprenører med å sikre at de oppfyller flere krav i Arbeidsmiljøloven, Byggherreforskriften og andre relevante forskrifter ved å gi en strukturert og systematisk tilnærming til HMS-informasjonen.
Konklusjon

Å oppnå god HMS på bygge- og anleggsplasser er avgjørende for å sikre et trygt og produktivt arbeidsmiljø. Å forstå og etterleve kravene i relevant lovgivning og forskrifter er en viktig del av dette arbeidet.

Ved å benytte Digitale HMS-Tavler muliggjør dere en betydelig mye mer effektiv og brukervennlig løsning for å etterleve kravene og oppnå best mulig HMS-resultater på prosjektene.

Les mer om Digitale HMS-Tavler og hvordan de kan hjelpe med å skape et trygt og effektivt arbeidsmiljø her:

412 visninger

Comments


bottom of page